Startsida

Om oss

Edetlistan är ett lokalparti i Lilla Edets kommun. Vi anser att lokala problem behöver hemodlade lösningar.

 

 

Gå med i Edetlistan här!

Läs något av våra debattinlägg och texter!

 

Skolan

Edetlistan vill se en decentraliserad lösning av skolfrågan där skolan är tillgänglig alla – även de utanför stadsmiljön. 

 

Edetlistan vill se en bättre förvaltning och en rejäl upprustning av kommunens befintliga lokaler. 

 

Edetlistan kommer motverka utbyggnationer inom skolverksamheten som inte är tydligt motiverade eller budgeterade.

 

Edetlistan vill ta fram tydliga och enhetliga ordningsregler för samtliga Lilla Edets grundskolor

Edetlistan vill göra föräldrar till elever som förstört skolans lokaler eller material betalningsskyldiga vid skadestånd

 

Edetlistan vill satsa på utbildning i rätten till omedelbara och tillfälliga åtgärder för en trygg skolmiljö samt disciplinära åtgärder så som angivna i skollagen

 

Edetlistan vill införa ett anmälningssystem om ordningsbrott direkt kopplat till utbildningsnämnden. Detta system ska lyda under sekretessavtal som ska vara bindande för ansvariga politiker

 

Äldreomsorg

Kommunen måste erbjuda sina anställda stabila arbetsförhållanden! – den som önskar ska erbjudas en heltidstjänst. Detta bidrar till att skapa trygghet och kontinuitet i verksamheten, för både personal och brukare.

 

Schemaläggningen måste förbättras! –  denna ska garantera längre och mer sammanhållna pass. Detta kan genomföras genom en rationell planering som långsiktigt förbättrar arbetsvillkoren inom verksamheterna. Präglas verksamheten av en sådan långsiktighet sjunker sjukfrånvaron och därmed utgifterna.

 

Den experimentverkstad som i dag kännetecknar de offentliga verksamheterna måste upphöra! denna innebär ofta betungande och onödiga kringuppgifter, genomförda från direktiv ovanifrån. Administrativa uppgifter likt dokumentation är givetvis nödvändiga men låt dessa födas ur verksamhetens behov.

 

Politikerklassen

Edetlistan vill se minst en halvering av politikerlönen. Arvoderingen av lilla edets politiker ska utgå ifrån medellönen året innan.

 

Edetlistan vill minska omställningsstödet för arvoderade politiker som lämnar sin post

Skära ner på möteskostnader i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och alla nämnder

 

Edetlistan vill skapa en visselblåsarfunktion kopplad till kommunalt ägd verksamhet för att motverka nepotism och korruption

 

Invandring

Edetlistan förespråkar minskad invandring 

 

Edetlistan förespråkar billigare boendelösningar för asylsökande så som sanitära barrackboenden och husvagnar

 

Edetlistan vill etablera en samhällsorienteringskurs som hålls i kommunens egen regi. Kursen ska sträva efter assimilation som mål och ej mångkultur

 

Edetlistan vill se hårdare krav inom SFI vad gäller närvaro och kunskapsmål

 

Edetlistan vill närmare kombinera SFI med yrkesutbildning

 

Edetlistan vill villkora den offentligfinansierade tolktjänsten till att upphöra inom tre års tid om grundläggande mål inom SFI-utbildningen inte uppnåtts av den studerande

 

Edetlistan säger nej till privata aktörer inom flyktingmottagandet och integrationsarbetet

 

Edetlistan vill se indragna bidrag för de som genom kriminalitet visar att de inte vill bli en del av samhället

 

 

 

Trygghet

Edetlistan vill utreda förutsättningarna för ett kommunalt vaktbolag.

Edetlistan vill utse ett tvärsektoriellt råd, för att skapa förebyggande åtgärder och rutiner för motverkandet av kriminalitet, radikalisering och hemlöshet hos unga.
Det tvärsektoriella rådet ska också samarbeta med civilsamhället i trygghetsskapande verksamheter.

Edetlistan vill skapa ett skyddslager för framtida svårigheter och vid utgångsdatum sälja maten billigt till kommunens behövande.

Edetlistan vill ha tydligare kartläggning av Lilla Edets otrygga områden och åtgärda med belysning, bevakning och närvaro.

 

Kontakta oss

Edetlistan på Facebook
kontakt@edetlistan.se