Demokrati och politisk förvaltning

Politiken har idag svävat iväg. Politikernas arvoden har höjts till absurda nivåer och vänskapskorruption och svågerpolitik är idag ett vanligt inslag i svensk politik.

Edetlistan vill ta ner politiken till marken igen och ge kommuninvånarna insyn i kommunhuset och de kommunala bolagen. Det ska inte längre vara möjligt att undanhålla information om vad som försiggår i makten korridorer.

Slöseriet måste ta slut. Edetlistan kommer inte tveka att skära ner på höga chefslöner och ta bort onödiga tjänster för att förhindra nedskärningar i välfärdens kärnverksamheter.


Här är Edetlistans program om demokrati och politisk förvaltning i punktform:

  • Sänk politikerlönerna. Politiker ska inte tjäna mer än genomsnittsarbetaren i landet
  • Minska omställningsstödet för politiker
  • Villkora partistöden med politikers laglydighet
  • Mobilisera jurister mot de makthavare som fuskar
  • Öppna för ökat tjänstemannaansvar
  • Motverka nepotism och korruption
  • Höj kraven på partistöden
  • Fler kanaler för direktdemokrati
  • Öppna för bindande folkomröstningar

Sänk politikerlönerna

Politikerlönerna har höjts i en absurd takt och även i en liten kommun som Lilla Edet så ligger de på en för hög nivå. 
Edetlistan lämnade under våren 2020 in en motion om att sänka politikerlönerna till medellönen på 35 300 kr/månaden. Moderaterna, socialdemokraterna och vänsterpartiet kände alla sig manade att försvara deras arvoden och motionen avslogs på kommunstyrelsens inrådan.

Om alla fasta arvoden anpassades efter medellönen hade kommunen sparat in runt 1 miljon kronor. Detta är pengar som hade kunnat användas för att anställa lärare, undersköterskor eller annan personal inom välfärden. Men istället går det till våra politiker. 

Sluta dalta med politiker, minska omställningsstöd

Det ska inte vara någon skillnad mellan politiker och vanligt arbetande folk. Därför vill vi att politikers omställningsstöd anpassas efter A-kassan, och att samma krav ställs på politiker vad gäller jobbsökande och omställning till arbetslivet.

Villkora partistöden med politikers laglydighet

Edetlistan vill att partistöden ska villkoras med partirepresentanternas laglydighet. Ifall någon politiker från något av de partier som erhåller partistöd blir påkommen med att ha förskingrat skattemedel via något av sina politiska uppdrag, bör en ansenlig del av partistöden kunna dras in. Detta skulle tvinga partierna att slå ner hårdare på den politiska korruptionen.

Mobilisera jurister mot de makthavare som fuskar

Edetlistan vill att kommunen mobiliserar sina jurister mot de makthavare som fifflar och fuskar då detta beteende tyvärr ofta passerar under radarn. Vi tycker att makthavare och medborgare ska behandlas lika inför lagen. Därför bör kommunen mobilisera sina jurister gentemot de politiker och tjänstemän som försöker sko sig genom fiffel och fusk.

Öppna för ökat tjänstemannansvar

Edetlistan är öppna för utökat tjänstemannaansvar. I slutändan är det dock en fråga som måste få avgöranden på statlig nivå, men vi kommer i de fall det är möjligt att driva på för att utöka det.

Motverka nepotism och korruption

Edetlistan är det parti som tydligast markerar mot korruption i kommunen. När vi markerade att vi aldrig kommer att tillåta korruption och nepotism i kommunen reagerade Vänsterpartiets Peter Spjuth och kommunordförande Julia Färjhage (C) upprört:
https://www.ttela.se/nyheter/lilla-edet/polisanm%C3%A4l-om-det-finns-korruption-1.26417960

Trots att ingen av dem var direkt anklagade kände de sig träffade och var tvungna att gå ut och kritisera vår skrivelse. Kort därefter uppdagades en jäv-situation i Edethus, det kommunala bostadsbolaget.
Edetlistan var också ensamma om att kommentera på att sonen till ordförande i dåvarande tekniska nämnden Jörgen Andersson vann en upphandling inom nämnden.
En upphandling vars underlag hade ändrats kort innan upphandlingsdatumet, vilket stängde ute mindre aktörer i kommunen från att delta.
https://www.ttela.se/nyheter/lilla-edet/upphandling-i-lilla-edet-anklagas-f%C3%B6r-j%C3%A4v-1.35361126

Höj kraven på partistöden

Syftet med partistöd är att öka demokratin i kommunen, inte fungera som fikapengar för de lokala politikerna. Edetlistan vill se tydligare krav på vad partistödet används till och hårdare uppföljning. Varje parti ska detaljerat och med kvitton kunna redogöra för hur skattebetalarnas hårt förvärvade pengar bidragit till bättre demokrati i kommunen.

Tilltron till demokratin och politiken minskar i Sverige, något politikerna ensamt bär ansvaret för. Edetlistan ställer krav för att vända denna utveckling.

Fler kanaler för direktdemokrati

Edetlistan är för utökad demokrati på det kommunala och regionala planet. Demokratin handlar inte enbart om att välja, det handlar också om att fatta beslut och ta ansvar. Vi tror att samhället gynnas av att medborgarna blir mer delaktiga i beslutsprocesserna, inte minst i dagens läge då makthavarna svävat iväg och tappat mycket av sin koppling till de faktiska samhällsproblemen.

Så ser det oftast ut i praktiken, politiker talar sig varma om vilka sanna demokrater de är men när de får frågor om huruvida de skulle vara beredda att lämna ifrån sig makt till folket så svalnar intresset rätt fort. Inte ens 10 procent av folkinitiativen som initieras i Sverige implementeras i praktiken.

De demokratiska innovationer som i dagsläget finns att tillgå fungerar tyvärr mest som alibin för de sittande politikerna att peka på utifall de ställs till svars för sin dåliga förankring hos medborgare som berörs av deras beslut.

Edetlistan vill se mer demokratiska innovationer och mer av folkets inflytande.

Öppna för bindande folkomröstningar

Edetlistan är öppna för att också göra folkomröstningarna till något mer än bara rådgivande. Vi är öppna för bindande folkomröstningar, där politikerna inte bara får möjlighet att lyssna till folkviljan utan också är bundna av plikten att tjäna och realisera folkviljan!