Skolan

Lärarförbundet rankade år 2009 Lilla Edet som Sveriges sämsta skolkommun. Rankningen sker varje år och tar i hänsyn elevers betyg, lärares arbetsmiljö, satsningar på skolan m.m. Även om Edetlistan ser med glädje på det faktum att lönenivån för lärare är god i kommunen och att vi de senaste åren klättrat på listan i vissa avseenden så är det inte gott nog. Senast förra året hamnade vi återigen på bottenplaceringen när det kommer till andel godkända elever och vi ligger fortfarande bland de lägsta placeringarna sett till listan överlag. Till detta kan föras de många ordningsproblem skolan i kommunen har vilken ger en undermålig studie- såväl som arbetsmiljö för elever respektive lärare.


Om inget krafttag görs för att omforma skolan i kommunen och stötta lärarna i deras yrkesroll kommer vi tyvärr att fortsätta släpa efter i skolresultaten.

Vår skolpolitik i punktform:

  • Sträva efter att skolan ska vara tillgänglig oavsett var i kommunen du bor 
  • Bygg en ny högstadieskola i Lödöse
  • Skapa en bättre förvaltning och en rejäl upprustning av kommunens befintliga skollokaler. 
  • Motverka utbyggnationer inom skolverksamheten som inte är tydligt motiverade eller budgeterade.
  • Ta fram tydliga och enhetliga ordningsregler för samtliga Lilla Edets grundskolor
  • Gör föräldrar till elever som förstört skolans lokaler eller material betalningsskyldiga vid skadestånd
  • Satsa på utbildning i rätten till omedelbara och tillfälliga åtgärder för en trygg skolmiljö samt disciplinära åtgärder så som angivna i skollagen
  • Inför ett anmälningssystem för oegentligheter i verksamheten direkt kopplat till utbildningsnämnden. Detta system ska lyda under sekretessavtal som ska vara bindande för ansvariga politiker

Politikers roll i skolan

Allt för länge har skolan varit en experimentverkstad för politikers ideologiska vilja. Vi vill istället låta lärarprofessionen leda vägen till en ny skola.
Politikers uppgift är istället att ge lärarna bra verktyg för att kunna utföra sitt jobb i lugn och ro.

Endast genom att understödja lärarna och höja yrkets status kommer vi kunna ta oss ur den svacka som Lilla Edet befinner sig i.

Ordningsregler

Lärare i Lilla Edets skolor har i dag många gånger en ohållbar arbetssituation med elever som inte följer regler och agerar utåt med våld och verbala hot.

Orsakerna är många. Det har vuxit fram en bild av att skolan ska uppfostra barn i så grundläggande frågor som vett och etikett och många föräldrar ser inte sin egen del i sina barns agerande i skolmiljön. Samtidigt orsakar den dåliga integrationen svåra situationer både för lärare och elev när bristande kommunikation och förståelse för varandra skapar friktion.

Med tanke på den goda lönenivån i kommunen ser vi den systematiska kränkningen av lärarkåren i kombination med det ineffektiva nyttjandet av lokaler och resurser som de huvudsakliga orsakerna till den mycket dåliga psykosociala arbetsmiljö som leder till sjukanmälningar, hög personalomsättning och oförmåga att rekrytera nya lärare. En del i lösningen av detta är att återupprätta en kultur av respekt för lärarens auktoritet. Med detta menar vi inte dumstrut och aga utan vissa grundläggande principer för vad som är en acceptabel relation mellan elev och lärare.

En stor del till varför detta brister är idag frånvaron av tillit inom verksamheten. Lärare kan inte lita på att deras chefer tar deras parti om de skulle tillta de omedelbara och tillfälliga åtgärder de enligt skollagen har rätt till då chefer under skolpengssystemet har en tendens att ta parti med föräldrar och barn som under det nuvarande systemet är de kunder som förser chefen verksamhet med finansiering. Skolchefen tenderar att ofta inte våga ta till de disciplinära åtgärder denne har rätt till då det riskerar att få skolan att framstå som en “problemskola” vilket både kan jaga bort föräldrar/kunder och få politiker att börja gå i besparings- och/eller nedläggningstankar då skolan visat sig “konkurrenssvag”. Ur detta växer en ömsesidig misstroendekultur mellan de tre nivåerna lärare, skolchefer och politiker som är en ond cirkel vilken blir svår att bryta.


Därför är det nödvändigt att Lilla Edet inför gemensamma och tydliga ordningsregler som ger ledning, personal och politiker en samsyn i frågor om acceptabelt och oaceptabelt beteende i skolmiljöer. Lärare måste kunna lita på att de har ledningen bakom sig när de sätter ner foten mot oacceptablet beteende. Därutöver behövs också utbildning i de omedelbara och tillfälliga åtgärder samt disciplinära åtgärder lärare har rätt att tillgripa enligt skollagen. Vid situationer där lärare anser att de inte får den uppbackning de bör ha rätt till från skolans ledning så ska alternativ finnas – därför vill Edetlistan införa ett anmälningssystem om ordningsbrott direkt kopplat till utbildningsnämnden. Detta system ska lyda under sekretessavtal som ska vara bindande för ansvariga politiker

Återbetalningsskyldiga vid skadegörelse

Utöver ovan nämnda åtgärder vill Edetlistan också göra föräldrar återbetalningsskyldiga när deras barn medvetet förstör skolans egendom. Föräldrar behöver se sin roll i att uppfostra deras barn, och vi tror att ekonomiska incitament kommer bidra till detta.

Tillgänglig skola för alla i kommunen, bryt diskrimineringen mot landsbygden

2015 beslutades, mot folkets vilja, att stänga ner flera byskolor, däribland högstadiet i Lödöse. Detta ledde till att fler barn var tvungna att samlas i kommunens redan dysfunktionella enda högstadieskola. Denna nedskärning har underminerat förtroendet för de ansvariga politikerna som nu börjat se problemen av skolans centralisering. Speciellt efter att de som till en början var kritiska, C och SD, tillslut anslöt sig till centraliseringslinjen.

Det är av största vikt att ha en fungerande skola, och om kommunens centrala högstdiaskola hade haft en bättre historik och resultat hade det varit annorlunda. Nu har man istället buntat ihop alla barn i en skola som fortfarande lider av många problem. Detta samtidigt som befolkningsprognosen gett underlag till och behov av en ny högstadieskola i åtminstone en av kommunens tätorter.

Vi tror på alla sätt att Lilla Edets högstadieskola kan bli en skola man stolt kan minnas sin tid i, och att resultaten kan vända. Men vi har inte sett det ledarskap som krävs för att vända situationen hos varken S eller C.

Vi kommer därför att sträva efter en tillgänglig skola för hela kommunen, och där det finns behov kommer vi kämpa för nya skolor.

Bygg en ny högstadieskola i Lödöse

Ett sådant exempel är högstadiet i Lödöse. Där ger befolkningsprognosen ett underlag för både nytt F-6 och högstadium. Men kommunledningen är oenig och ovillig att möta detta behov. Man har påbörjat projekteringen, efter att den haltat bakom den havererade VA-frågan, och det ser vi som positivt men det är inte tillräckligt.

Lödöse är ett växande samhälle, mycket tack vare tillgängligheten till Göteborg, och det är inte svårt att se att föräldrar till barn i Lödöse kommer att tänka om innan de skickar sina barn till kommunens nu enda existerande högstadieskola. Väljer de då att sätta sina barn i andra skolor kommer kommunen förlora stora summor på detta och framförallt så minskar Lilla Edets attraktivitet som skolkommun.

Edetlistan är det enda parti som tydligt förespråkar ett nytt högstadium i Lödöse, och kommer att driva den frågan både innan och efter valet.

Skolpolitikens misslyckande – ett ekonomiskt misslyckande

På grund av misskötseln av skolan har Lilla Edet blivit en mycket oattraktiv kommun för föräldrar och elever. En konsekvens av detta har blivit att föräldrar, med full rätt, sökt platser åt sina barn på skolor utanför kommunen. Detta gör Lilla Edet enligt skollagen skyldig att köpa upp platser från kringliggande kommuner åt dessa barn vilket blir en avsevärd kostnad för bildningsförvaltningen som ligger utanför dess redan inhemska skolkostnader.Till råga på allt lyckades kommunen “missa” denna kostnad i tertialrapporterna för år 2019 och upptäckte dem endast när det var för sent för att kompensera för detta. Det ledde till ett underskott på omkring 17 miljoner kronor och har lett till att kommunen fått ta lån för att kunna betala ut löner och tvingat kommunen till att spara in dessa pengar i verksamheten.

Detta är ett praktexempel på hur dålig planering inom skolan kan få förödande konsekvenser. Skolans behov måste i varje läge vara mötta även om det på kort sikt kan kosta. Detta då det på lång sikt kan komma att kosta betydligt mer. Våga satsa på skolan, även utanför centralort, rusta upp och förvalta väl våra befintliga lokaler och andra tillgångar. Detta är livsviktiga frågor inte bara för skolan som sådan utan för kommunens ekonomiska överlevnad.

Edetlistan säger nej till oseriösa aktörer inom skolan

Som Edetlistan avslöjat, bland annat i ett Facebook-inlägg från den 16 februari 202, verkar just nu i kommunen högst oseriösa privata skolaktörer med en historia av allt från ekonomisk misskötsel till kopplingar till islamistisk extremism. Dessa aktörer i sig själva är så klart ett allvarligt problem men viktigast av allt är egentligen en enda fråga: hur kunde de ansvariga politikerna låta aktörer som dessa få etablera sig? Enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) har en kommun full rätt att neka en aktör som inte bedöms pålitlig ekonomiskt, juridiskt eller övrigt. Trots detta har man inte bara beviljat de upprepade ansökningarna från dessa oseriösa aktörer utan man har undvikit att granska verksamheterna mer än vad som är absolut nödvändigt utifrån Skolverkets rutiner och krav. Edetlistan vill se hårdare krav i dessa frågor för kommunens, skolans och barnens skull.