Äldreomsorg

Rätten att åldras med värdighet är ett centralt välfärdsansvar samhället har gentemot sina medborgare. Tyvärr kan vi i dag konstatera att ansvarslöshet råder i frågan. I Lilla Edet har äldreomsorgen under en längre tid varit eftersatt och politiker har visat en oförmåga (eller ovilja?) att hantera denna bekymmersamma utveckling, på vårdares, brukares och deras familjers bekostnad. De här problemen är inte alls omöjliga att lösa – nyckeln ligger i rimliga anställningar, rationell planering och schemaläggning samt kontinuitet och trygghet. Vi i Edetlistan ser med frustration och ilska på den slapphet och ovilja att ta problemet på allvar som karakteriserat diskussionen kring detta – ett av välfärdens viktigaste områden.

Detta är Edetlistans äldrevårdsprogram i punktform:

  • Kommunen måste erbjuda sina anställda stabila arbetsförhållanden! – den som önskar ska erbjudas en heltidstjänst. Detta bidrar till att skapa trygghet och kontinuitet i verksamheten, för både personal och brukare.
  • Schemaläggningen måste förbättras! –  denna ska garantera längre och mer sammanhållna pass. Detta kan genomföras genom en rationell planering som långsiktigt förbättrar arbetsvillkoren inom verksamheterna. Präglas verksamheten av en sådan långsiktighet sjunker sjukfrånvaron och därmed utgifterna.
  • Att ”LAS:a ut” personal ska bli en omöjlighet i denna kommun! Lagen om anställningsskydd ska fungera som den är tänkt – att garantera de som arbetar hårt och lojalt en trygg anställning. Idag fungerar den ofta tvärtom – som ett bäst före datum för anställda som behandlas som slit-och-släng-varor!
  • Den experimentverkstad som i dag kännetecknar de offentliga verksamheterna måste upphöra! denna innebär ofta betungande och onödiga kringuppgifter, genomförda från direktiv ovanifrån. Administrativa uppgifter likt dokumentation är givetvis nödvändiga men låt dessa födas ur verksamhetens behov.

Problemen kan ses i båda ändarna av verksamheten, hos både brukare och personal. Det är självklart så att personalens villkor är centrala för att de äldre ska erbjudas en omsorg som lever upp till de höga krav vi har på äldreomsorgens verksamheter. En tydlig signal på att personalen inte har de förutsättningar som krävs är att sjukfrånvaron ökar hos de kommunanställda, närmare bestämt en femtioprocentig ökning under en sjuårsperiod. Så kan vi naturligtvis inte ha det. En förändring är nödvändig.

Det finns självklart saker som fungerar väl inom äldreomsorgen, många brukare är nöjda med den omsorg de får, men ungefär hälften av alla som får hemtjänst eller bor i särskilda boenden upplever att de har bristande inflytande och får för lite med omsorgstid. Trots att Lilla Edet placerar sig bland de kommuner som spenderar allra mest per individ inom äldreomsorgen lyckas kommunen ändå inte ge den kvalité som vi kommuninvånare kräver.

Ett stort problem i dag är att kopplingarna mellan ledning och personal fungerar allt sämre. Ett nödvändigt led för att vända denna utvecklingen är att förändra verksamhetens styrning och skapa en situation där ledningen är till för personalen, inte tvärtom. Ofta finns det dåliga förutsättningar för att bedriva ett gott ledarskap. För att verksamheterna ska må bra behövs en bred kraftansträngningen på flera olika fronter. Detta innebär bland annat att vi måste ha ett mer integrerat ledarskap där de som faktiskt utför omsorgsverksamheterna blir hörda och erbjuds de arbetsvillkor som krävs för att utföra ett högkvalitativt omsorgsarbete. Det är både personal och de äldre värda.

Samhällets bristande ansvar

De problem som förföljer samhällets välfärdsinstitutioner är givetvis inte något som endast återfinns i Lilla Edet. Successivt har välfärden urholkats och lagts om till att följa politikernas nycker snarare än medborgarnas behov. Genom ett oansvarigt ledarskap, som sedan länge svävat bort från medborgarna, läggs ständigt nya administrativa och praktiska uppgifter på en personal som får allt svårare att hinna med sina primära omsorgsfunktioner.

Situationen inom äldreomsorgen är inget undantag från denna utveckling.

Edetlistan vill förändra denna situation inom äldreomsorgen och återigen sätta såväl personal som äldre i strålkastarljuset för verksamheterna. Vår målsättning är att alltid sätta äldreomsorgens primärverksamhet i centrum. Samhällets gemensamma resurser ska alltid gå till det de avsetts för. Det finns ingen anledning att bevara den toppstyrning som i dag inte förmår att säkerställa funktionsdugliga verksamheter. En röst på Edetlistan är alltid en röst för sans och vett.

Vi är väl medvetna om att kommunen alltid måste hushålla med sina resurser. Samtidigt ser vi i dag att resurserna används dåligt. Genom en rationell styrning som lyhört lyssnar till de behov som ställs inifrån välfärdens verksamheter är vi övertygade om att det går använda våra gemensamma resurser på ett bättre sätt än vad som görs i dag.

Vad bör göras?

Personalen måste erbjudas de förutsättningar som krävs för att de ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Endast personalen besitter de kunskaper som kan garantera en vård värdig Lilla Edets kommun. Detta är inte endast en ekonomisk fråga. Men det är givetvis så att äldreomsorgen behöver en tillräcklig bemanning för att personalen ska slippa stressa sig genom arbetsdagen.En undersköterska i Lilla Edets kommun har en snittlön på 25 775 kronor. Detta innebär att den årliga totalkostnaden för att anställa en undersköterska ungefärligen är 400 000 kronor inklusive arbetsgivaravgifter. Edetlistan strävar efter att utöka bemanningen i kommunens äldreomsorg genom främst en omprioritering av kommunens resurser. Detta innebär att kommunens utgifter noggrant måste genomlysas för täppa igen de hål som tynger ner kommunens ekonomi. Detta är vår långsiktiga målsättning. Tillsammans kan vi låta förändringens vindar svepa genom kommunhuset och vädra ut all unken luft.