Trygghet

Vår kommun upplevs inte som trygg av många idag, och även om åtgärder har påbörjats så som medborgarlöfte och trygghetsvandrarna så eftersöks det en tydligare och kraftfullare politik för att stävja oron och skapa en trygg framtid för våra invånare.


Edetlistan har därför tagit fram dessa punkter:

  • Edetlistan vill etablera ett kommunalt vaktbolag.
  • Edetlistan vill utse ett tvärsektoriellt råd, för att skapa förebyggande åtgärder och rutiner för motverkandet av kriminalitet, radikalisering och hemlöshet hos unga.
  • Det tvärsektoriella rådet ska också samarbeta med civilsamhället i trygghetsskapande verksamheter.
  • Edetlistan vill skapa ett skyddslager för framtida svårigheter och vid utgångsdatum sälja maten billigt till kommunens behövande. 
  • Edetlistan vill ha tydligare kartläggning av Lilla Edets otrygga områden och åtgärda med belysning, bevakning och närvaro.
  • Edetlistan vill se utvidgat stöd till grannsamverkans initiativ med exempelvis subventionerade kostnader för att installation av bevakningssystem

Alla invånare i Lilla Edet förtjänar trygghet. Känslan av att ditt liv är respekterat, att du kan röra dig fritt i din omgivning och att din egendom tillhör dig.

Så är det inte idag. I Lilla Edet känner invånarna sig 9% mindre trygga än genomsnittet i SCB:s medborgarundersökning 2019. Orsaken till detta verkar vara många saker. Bara under 2019 drabbades Lilla Edet av ett antal oroligheter. Under juli blev en kvinna misshandlad av ett gäng när hon var ute och gick med sin hund. Hon tros inte vara den enda utsatta. En annan kvinna blev knivhuggen vid ett besök hos socialtjänsten, som en konsekvens av att hennes ex-pojkvän hade fått reda på hennes mötestid, trots besöksförbud. Flera unga flickor blev sexuellt utnyttjade av män som kom från andra kommuner. Det bör tilläggas att de 28(!) anmälningarna om våldtäkt hade undgått socialtjänsten. Utöver detta drabbades invånarna av en rad inbrott, skadegörelse och andra brott. Samtidigt har kommunen många invånare som står utanför samhället i form av sysslolöshet, saknar språkmässiga kunskaper, psykisk ohälsa och missbruk. Allt detta är bidragande faktorer till otrygghet.

Det finns också en generell trend av växande oro och otrygghet i Sverige idag som mycket bottnar i den drastiska förändring vårt samhälle är med om. Under 2019 hade Sverige 257 anmälningar av sprängattentat. En form av våld som aldrig skett i sådan omfattning förut och som jämförs med länder i krig. Det ökända året 2015 ökade oron för att vara ute en sen kväll hos kvinnor med nästan 10 %. Självrapportering av utsatthet av brott har ökat under en tioårsperiod vid brotten misshandel, trakasseri, hot, sexualbrott samt rån(NTU 2019).  I den senare kategorin har även där en ny form av våld växt fram: förnedringsrån, där rånarna förnedrar offren genom misshandel och förödmjukande behandling. Denna ny våldsform fick Lilla Edet befara i januari 2022 då två 15-åriga pojkar fick motta slag och sparkar från individer i en grupp av sju som tvingade sina offer att knäböja och be om ursäkt medan förövarna hånflinade innan det hela var över. Den allmänna oron för brott har sedan 2010 ökat med mer än 10 %, mest har den ökat hos män (öppna jämförelser – trygghet och säkerhet 2019). Ser man på tillbaka så har brottstrenden varit nedåtgående sedan 90-talet, men idag har nya bekymmer dykt upp. 

På grund av en vanvettig styrning från EU hålls våra gränser helt öppna för utländska ligor som enkelt kan ta sig in och ut ur landet utan bekymmer. De utför inte bara stölder och inbrott utan också bedrägerier som siktar in sig på samhällets svagaste.Vi har också fått in en ny kriminalitet som tagit ett hårt grepp om droghandeln i landet, en kriminalitet som sprider sig långt utanför storstäderna och slår hårt mot civilsamhället. Inte bara med våld och oroligheter utan också just med droger som trasar sönder familjer och människor. I delar av Göteborg har närmast maffialiknande brottssyndikat vuxit fram som mer och mer tar över kontrollen över stadsdelar. Detta kommer även påverka Lilla Edet om utvecklingen inte stoppas.

Till detta tillkommer också en ny religiös fanatisms intåg i landet. Att folk har åkt ner och krigat för IS från Sverige är ingen hemlighet, men idag har vi också en stark islamistisk rörelse i Sverige finansierat av stater i Mellanöstern som bara växer. Den tar sig in i skolor och moskéer med ett tydligt syfte, att utöva kontroll över sveriges muslimska befolkning, likt katolicismen en gång för längesedan med den kristna befolkningen. Vi slogs mot religiös styrning då, och vi måste göra det nu med.

Alla dessa bekymmer är inte nödvändigtvis så aktuella för just vår kommun så som det ser ut nu. Men Lilla Edets politiker har inte råd att vara omedvetna om denna utvecklingen och hur snabbt det kan bli ett problem i kommunen. I ljuset av allt detta står kommunen inför en rad utmaningar. Polisen idag saknar i mångt och mycket de resurser och den ledning som behövs för att verkligen ta itu med problemen. För egentligen är detta något som staten borde ta ansvar för. 

Därför måste kommunen själv sträva efter att öka tryggheten för alla våra invånare.

Vi i Edetlistan tror att ett stort steg mot detta är en av kommunen ägd och styrd vaktstyrka som kan ersätta de nuvarande inhyrda vaktbolagen och möta invånarnas behov av närvaro för säkerhet.Denna vaktstyrka hade då varit en del av den kommunala verksamheten för att förebygga och förhindra kriminalitet och social utsatthet. En stor fördel med att ha en kommunal vaktstyrka är att kommunen får möjligheten att integrera vaktbolaget i den bredare kommunala verksamheten.

Utöver ett vaktbolag så tror vi i Edetlistan att de viktigaste insatserna för att förebygga våld och social utsatthet i kommunen görs genom att ta hand om barnen.

En vuxen människa som har vuxit upp i en trasig miljö med människor som har ett dåligt inflytande är väldigt svår att rehabilitera till samhället, det är dyrt och svårt. Vi måste börja vårt arbete för att förebygga kriminalitet, missbruk och sysslolöshet i så tidig ålder som möjligt. Därför tror vi på vikten att stärka samarbetet mellan skola, socialtjänst, polis och ideella föreningar i arbetet att ta hand om och bygga upp våra barn till starka och självständiga individer som i slutändan bidrar till ett bättre och starkare samhälle. Detta samarbete tänker vi ska växa genom ett råd, där representanter från alla nämnda organisationer jobbar gemensamt med frågor som rör våra barn och den miljö de lever i. Rådet ska också beröra frågor som rör den allmänna säkerheten i kommunen där också vaktbolaget och trygghetsorganisationer från civilsamhället är representerade. Med dessa verktyg kommer kommunen snabbare kunna upptäcka och reagera på när kriminella ligor och religiösa grupper försöker få inflytande över våra invånare och våra barn och framförallt bättre kunna bekämpa kriminalitet, missbruk och sysslolöshet hos våra invånare.

Sedan har en fråga växt fram i Sverige under lång tid. Vi har dåliga skydd mot katastrofer och kriser. 2001 monterades de sista av Sveriges livsmedelslager ner. Vi har mat så vi klarar oss i runt en vecka vid en potentiell kris, resten av ansvaret läggs på individen. Så tycker inte vi i Edetlistan att det ska gå till. Samhället måste sörja för sina invånare. Därför vill vi utveckla ett livsmedelslager i Lilla Edet som har i sin verksamhet att förbereda för en eventuell kris. Men så länge vi inte har någon kris kommer maten konstant att förnyas och den maten som byts ut säljs till särskilda riskgrupper i samhället för ett rabatterat pris. Utöver mat hade det också varit av intresse att inför en krissituation undersöka kommunens möjligheter att köpa upp och förvara annan materiel användbart i en kris så som skyddsmasker, alkogel m.m. Så som ensamstående föräldrar med låg inkomst, exempelvis

Lilla Edet är idag en kommun med otrygghet. Även om vissa grannkommuner har det värre så måste vi sträva efter en kommun där alla invånare oavsett bakgrund, ska känna sig säkra, trygga och få möjligheten att genom sin strävan och sitt slit skapa ett värdigt liv som i slutändan berikar vårt samhälle.

Vi måste kämpa för ett tryggare, starkare och stoltare Lilla Edet!