Kategorier
HÄLSA OCH SJUKVÅRD

Opublicerad insändare till Ttela – Inskickad 3 juni 2020

Den 26 maj publicerar Ttela två artiklar där den ena säger att “hanteringen av coronakrisen i Lilla Edets kommun har kritiserats” och den andra att förslaget i omsorgsnämnden om att skära ner på boende för äldre med särskilda behov. Vad som inte nämns är att kritiken om coronahanteringen handlar om en interpellation skriven av Mattias Ternehäll. Där ställer han kritiska frågor till kommunen om varför man inte vill vara öppen med uppgifter om virusets spridning, varför kommunen bryter mot arbetsmiljölagen, varför det tagit så lång tid att få fram skyddsutrustning och varför Lilla Edet varit en av de sista kommunerna i vårt område att testa anställda inom äldrevården för Covid19. Det nämns ej heller att avslaget på förslaget att skära ner på boenden för äldre med särskilda behov kom från ett yrkande från Jonna Ternehäll. Inte heller nämns det vad motivationen för Jonnas yrkande var (bl.a. ökad arbetsbelastning och stress för de anställda) och att de andra partierna inte omedelbart röstade för avslag på nedskärningsförslaget utan ville skicka på återremiss medan Jonna Ternehäll var den enda som konsekvent yrkade på avslag. Men kanske än mer anmärkningsvärt är att både Jonna Ternehäll och Mattias Ternehäll är medlemmar i Edetlistan – ett parti som inte nämns överhuvudtaget i artiklarna. Detta trots att det är Edetlistan som ligger bakom både kritiken mot coronahanteringen och nedröstningen av nedskärningen på de särskilda boendena.

Vi i Edetlistan frågar oss varför? Tycker Ttela inte det är av journalistiskt värde att låta läsarna veta vad den framförda kritiken är, och från vem kritiken kommer? Inte ens om att Edetlistan har bjudit in Julia Färjhage till ett samtal om kommunens coronastrategi har man valt att rapportera om, trots att lokalmedias uppgift just är att stimulera och bevaka debatt om frågor som berör och engagerar kommuninvånare. Istället har man intervjuat Julia Färjhage själv och inte låtit kritiska röster komma till tals – trots att möjligheterna för att låta olika perspektiv i den offentliga diskussionen stötas och blötas finns för handen. Är Ttela rädda för ett öppet samtal?